گواهینامه ها

ردیف شرح سال اخذ
1 ISO 22000: 2005 1388
2 ISO 9001:2008 1388
3 HACCP 1388