حضور شرکت تولیدی بازرگانی نخل بستان در نمایشگاه توانمندی استان خوزستان