اهدای تندیس برتر به شرکت نخل بستان در همایش روز جهانی استاندارد