حضور برادران شفیعی زاده در جشنواره خیرین مدرسه ساز شهرستان شوشتر و تقبل ساخت یک باب مدرسه