تجلیل از شرکت نخل بستان به عنوان واحد برتر استاندارد استان خوزستان