بازدید رئیس بانک صنعت و معدن کشور و نماینده مردم شوشتر از شرکت نخل بستان