نمایشگاه بین المللی خوزستان

20 آبان 1393

حضور شرکت تولیدی بازرگانی نخل بستان در نمایشگاه توانمندی استان خوزستان

حضور پررنگ شرکت تولیدی بازرگانی نخل بستان(تولید کننده محصولات غذایی عباس،لوف،سیکا) در نمایشگاه توانمندی استان خوزستان-نمایشگاه بین المللی خوزستان (اهواز)آبان1393