حضور شرکت تولیدی بازرگانی نخل بستان در نمایشگاه توانمندی استان خوزستان

حضور پررنگ شرکت تولیدی بازرگانی نخل بستان(تولید کننده محصولات غذایی عباس،لوف،سیکا) در نمایشگاه توانمندی استان خوزستان-نمایشگاه بین المللی خوزستان (اهواز)آبان1393