عید سعید فطر مبارک

عید سعید فطر مبارک

عید سعید فطر مبارک

((فطر)) یعنی شکوفایی، یعنی جوانه زدن گل پس از شخم خوردن و حاصلخیز شدن خاک، آنجا که قلب آماده ی شنیدن حرف تازه و پذیرش برکت تازه و مهری تازه است، عید تو رخ می دهد.

وقتی افکار تازه در تو جوانه می زند، که جان و روانت را تازه گردانی، عید توست.

نو کردن ایمان، کهنه کردن عادات تاریخ گذشته و خانه تکانی جسم و جان و روانت، عید توست.

دلتون گرم

دستانتان پر از ثروت

عیدسعید فطر مبارک.

شرکت تولیدی بازرگانی نخل بستان