روز جهانی کارگر مبارک

روز جهانی کارگر مبارک

اولین روز از ماه (مه) هر سال در تقویم میلادی به نام روز جهانی کارگر است.

پیشرفت و توسعه ی یک جامعه، بدون حضور قشر کارگر محال است.

کارگران یکی از اقشار زحمت کش هر جامعه ای هستند که، با وجود ارزشمندی، قدر آنان چنان که باید دانسته نمیشود.

شرکت نخل بستان در این پیام تبریک، از تمامی پرسنل خود کمال قدر دانی را دارد.

 

روز جهانی کارگر مبارک

شرکت تولیدی بازرگانی نخل بستان